Telix Telix +381(0)21 489 0 489 office@telix.rs
Telix proizvodi

Laboratorija i servis za održavanje uređaja

U sklopu preduzeća osnovali smo 2009. godine sektor za za servisiranje, kalibraciju (baždarenje) merila brzine vozila u saobraćaju i akreditovanu laboratoriju “Kontrolno telo Telix”, koja je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Zahtevi za rad različitih tipova tela koje obavljaju kontrolisanje. Veliko područje akreditacije laboratorije KT Telix omogućuje korisnicima da većinu potreba za kontrolisanjem obave  našoj laboratoriji. Naši rokovi za izvršenje kontrolisanja su uvek usaglašeni sa potrebama korisnika.
 
U laboratoriji se prvenstveno vrši kontrolisanje usaglašenosti laserskih merila. Kontrolisanje laserskih merila se vrši isključivo u našoj laboratoriji, dok se kontrolisanje ostalih vrsta merila vrši na terenu.
 
Ispitivanje i kontrolisanje se vrši pojedinačnim merenjima na svakom merilu posebno, a ne statističkom metodom sa uzorkovanjem iz serije.
 
Redovno se vrši kontrolisanje uslova rada u laboratoriji, a prvenstveno sledeće:

• Obavljaju se redovne provere, održavanje i etaloniranje merne opreme.
• Svi etaloni i sertifikati koje posedujemo su sledivi do nacionalnog i/ili međunarodnog standarda. Na ovaj način se postiže sledivost rezultata unutar ISO 17020 standarda kako bi svi rezultati bili uporedivi i merodavni u svim državama.
• Stalno se održava propisana ambijentalna temperatura i vlažnost vazduha, kada je u pitanju kontrolisanje u laboratoriji.
• Vodi se i izdaje odgovarajuća dokumentacija o kontrolisanju merila, u skladu sa procedurama o vodjenju  dokumentacije.
• KT Telix laboratorija je odgovorna za Uverenja o overavanju merila.
• Održavanje odgovarajuće higijene i urednog izgleda prostora laboratorije i Rešenja o odbijanju overavanja merila kao i izveštaja o kontrolisanju.
 
Laboratorija je dobila 02.06.2016. godine Rešenje od kod Direkcije za mere i dragocene metale – DMDM pri Ministarstvu privrede, za obavljanje poslova overavanja merila.
Danas smo jedina laboratorija koja se bavi ovim poslom u regionu.
Sklopili smo ugovor sa kompanijom Kustom Signals iz SAD, koja je proizvodjač lasera za laserska radarska merila, o osnivanju servisnog centra u Republici Srbiji, koji će biti jedini servis takve vrste u Evropi.

Sertifikat o akreditaciji
Obim akreditacije
Uslovi usluge ocene usaglasenosti merila