Telix Telix +381(0)21 489 0 489 office@telix.rs

Eloksaža aluminijuma

Eloksaža  aluminijuma – anodizacija

Eloksaža aluminijuma predstavlja elektrohemijski proces kojim se površinski sloj aluminijuma pretvara u sloj aluminijum oksida, koji istovremeno ima zaštitnu, dekorativnu i funkcionalnu ulogu. Anodnom zaštitom aluminijuma i njegovih legura postiže se zaštita od korozije, električna izolacija i povećava otpornost na habanje.

 

Aluminijum prirodno ima tanak sloj (oko 1 mikron) aluminijum oksida čime se štiti od dalje oksidacije. Tako tanak sloj nije dovoljno debeo da bi predstavljao dobru zaštitu krajnjeg proizvoda ili profila od aluminijuma. Zbog toga se aluminijumski delovi i razni profili podvrgavaju veštačkoj oksidaciji prilikom koje se debljina zaštitnog sloja povećava na 12 do 30 mikrona.

Na slikama možete videti deo proizvodnog pogona gde se vrši proces eloksiranja aluminijuma.

 

Eloksaža aluminijuma se obavlja u specijalno dizajniranim kadama koje su napunjene hemikalijama i poređane jedna pored druge u skladu sa redosledom u ovom tehnološkom procesu.

 

Proces eloksaže se odvija u elektrolitu koji se sastoji od sumporne kiseline rastvorene u vodi. U rastvoru se jednosmerna struja priključi na aluminijum, tako da je aluminijum pozitivna elektroda (anoda), a negativna elektroda (katoda) je neki drugi odgovarajući metal. Zbog prolaza električne struje, sumporna kiselina počinje da se razlaže, vodonik se izdvaja na katodi a negativno naelektrisani kiseonik i sulfatni joni (katjoni) su prevučeni na aluminijumsku anodu. Kvalitet anodnog sloja zavisi od kvaliteta aluminijuma.

 

U okviru naše ponude i proizvodnje, eloksažu aluminijuma možemo ostvariti samo u prirodnoj boji aluminijuma i u crnoj boji.

 

Procesi se obavljaju u strogo kontrolisanim proizvodno laboratorijskim uslovima u skladu sa najsavremenijim standardima.

Da bi pristupili pregledu aktuelnih artikala molimo Vas da posetite nas Webshop

TELIX WEB SHOP